#1 tech recruiter in thailand

Front-end RoadMap สำหรับปี 2024

See the original English version of this article here

Frontend Roadmap 2024

สำหรับ Front End Development เป็นสาขาที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อเทคโนโลยีเกิดขึ้นและแนวปฏิบัติมีการพัฒนา ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอถือเป็น กุญแจสำคัญ บทความนี้จะพูดถึง Front-end RoadMap สำหรับปี 2024 มาดูกันเลย!

1. Basic Skills

 • HTML: ทำความเข้าใจโครงสร้างของ Web Pages ด้วย HTML5
 • CSS: เรียนรู้การจัด Style ของ Web Pages รวมถึง layouts Responsiveness และ Animations
 • JavaScript (JS): พัฒนาความเชี่ยวชาญใน JS ซึ่งเป็นภาษาสคริปต์ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาแบบ Dynamic ได้

Basic Skills

2. Development Tools

 • Code Editors: ทำความคุ้นเคยกับโปรแกรม Code Editor ต่าง ๆ เช่น VS Code หรือ Sublime Text
 • Version Control/Git: เรียนรู้วิธีใช้ Version Control Systems โดยเฉพาะ Git เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและการทำงานร่วมกับทีม
 • Browser Developer Tools: ทำความคุ้นเคยกับ Chrome DevTools หรือเครื่องมือที่คล้าย ๆ กัน สำหรับการ Debug

Development Tools

3. Design และ UI/UX Principles

 • Responsive Design: เรียนรู้ Frameworks เช่น Bootstrap หรือ Foundation หรือศึกษา CSS Grid และ Flexbox
 • UI/UX Best Practices: ทำความเข้าใจพื้นฐานของ User Interface และ User Experience design

Design and UI/UX Principles

4. Advanced CSS

 • Preprocessors: เรียนรู้ Sass หรือ LESS เพื่อเขียน CSS ที่สามารถ Maintain ได้มากยิ่งขึ้น
 • CSS Frameworks: ทำความเข้าใจกับ Frameworks อย่าง Tailwind CSS หรือ Bootstrap
 • CSS Architecture: ทำความเข้าใจวิธีการต่าง ๆ เช่น BEM, SMACSS หรือ OOCSS

5. JavaScript Deep Dive

 • ES6+ Features: เรียนรู้ Features ล่าสุดของ JS
 • DOM Manipulation: ทำความเข้าใจวิธีโต้ตอบกับ Document Object Model โดยไม่ต้องใช้ Libraries
 • Fetch API / AJAX: เรียนรู้วิธีส่งคำขอแบบ Asynchronous ไปยัง API
 • Design Pattern
 • Prototypal Inheritance กับ Classical Inheritance
 • Event Loop
 • Event Delegation
 • CRP — Defer กับ Async — Parser Blocking กับ Render Blocking
 • Web API
 • Promises / Async / Await
 • Closures/ SCOPE/IIFE — JS Polyfils — Call/Apply/Bind
 • Web Security
 • Web Accessibility
 • Web Performance
 • จะปรับปรุงประสิทธิภาพของ Page Load ได้อย่างไร?

6. Front-End Frameworks/Libraries

 • js: Front-end Library ยอดนิยม
 • js: ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเรียบง่ายและง่ายต่อการเรียนรู้
 • Angular: เป็น Framework ที่มีเครื่องมือครบทุกอย่าง ดังนั้น จึงมีช่วงการเรียนรู้ที่สูงชันมากขึ้น

7. State Management

 • Context API / Redux: ใช้สำหรับ State Management ใน React Applications
 • Vuex: ใช้สำหรับ State Management ใน Vue Applications
 • NgRx or Services: ใช้สำหรับ State Management ใน Angular Applications

8. Module Bundlers และ Task Runners

 • Webpack: Static Module Bundler สำหรับ JavaScript Applications สมัยใหม่
 • Parcel: เป็นเครื่องมือรวม Web Application ที่ต้องการกำหนดค่าเป็นศูนย์
 • Gulp/Grunt: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงานซ้ำ ๆ ในการพัฒนาเว็บโดยอัตโนมัติ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง

9. Package Managers

 • NPM หรือ Yarn: เรียนรู้วิธีจัดการ Dependencies สำหรับ Project ของคุณ

10. Testing

 • Unit Testing: เรียนรู้การทดสอบกับ Jest หรือ Mocha
 • End-to-End Testing: ทำความเข้าใจการทดสอบด้วยเครื่องมือเช่น Cypress หรือ Selenium

11. Modern APIs

 • REST: ทำความเข้าใจหลักการของ RESTful APIs
 • GraphQL: เรียนรู้วิธีใช้ GraphQL เพื่อการดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

12. Static Site Generators

 • js (สำหรับ React): Framework ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง React Applications โดยมี Feature ต่าง ๆ เช่น Server-rendered และ Statically Exported React Apps
 • js (สำหรับ Vue): Framework ที่ใช้งานง่าย สำหรับการสร้าง Vue.js Applications แบบ Server-rendered

13. Jamstack และ Headless CMS

 • Jamstack Concepts: Pre-rendering, decoupling และ static site generation
 • Headless CMS: Contentful, Sanity, Strapi หรือ Netlify CMS

14. Deployment และ Hosting

 • Netlify: Platform ยอดนิยมในการ Deploy สำหรับ Static Sites พร้อม CI/CD Integration ที่ดี
 • Vercel: คล้ายกันกับ Netlify แต่ Developer ส่วนใหญ่มักเลือกใช้ Vercel เพื่อ Deploy ในjs Project มากกว่า
 • GitHub Pages: Hosting ที่เรียบง่าย สำหรับ Project Pages
 • Docker: ทำความเข้าใจพื้นฐานของ Containerization

15. Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)

 • GitHub Actions: สำหรับ Workflows แบบอัตโนมัติ
 • Jenkins: สำหรับการจัดการ Pipelines ที่มีการ Deploy ที่ซับซ้อนมากขึ้น

16. Web Performance Optimization

 • Code Splitting: การลดขนาด Bundle ของ Applications เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็ว
 • Lazy Loading: ทำการ Load เนื้อหาตามที่ต้องการ
 • Caching: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Browser Caching และ Service Workers

17. Progressive Web Apps (PWAs)

 • Service Workers: สำหรับ Offline Support และ Network Resilience
 • Manifest File: สำหรับปรับปรุงประสบการณ์ของ User ทั้งในรูปแบบ Home Screen และ Full-screen

18. Accessibility

 • ARIA: (Accessible Rich Internet Applications) คือ มาตรฐานในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อทำให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
 • WCAG: (Web Content Accessibility Guidelines) คือ มาตรฐานในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

19. Soft Skills

 • Communication: การสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม
 • Problem-Solving: ทักษะการวิเคราะห์เพื่อแก้ไข Development Issues
 • Time Management: จัดสรรเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา

และทั้งหมดนี้ก็คือ Front-end RoadMap สำหรับปี 2024 หวังว่าตัวช่วยทั้ง 19 ข้อที่กล่าวมาจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและสามารถพัฒนาทักษะในส่วนของ Front-end ให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนะคะ

เมื่อ หางาน IT ให้ ISM Technology Recruitment เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย เพื่อให้คุณได้ “ชีวิตการทำงานในแบบที่คุณต้องการ” เพียงส่ง Resume มาที่นี่

ISM เชี่ยวชาญในธุรกิจ IT Recruitment & IT Outsourcing โดยเฉพาะ ได้เปิดทำการมาแล้วกว่า 30 ปี มีพนักงานทุกสายและทุกระดับทางด้าน IT ที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าองค์กรใหญ่ที่มีชื่อเสียงและบริษัทข้ามชาติมากมาย

Source: https://sonikamaheshwari067.medium.com/

Related Articles

แจกฟรี! 7 Image Tools สำหรับ Frontend Developer

สำหรับ Frontend Developer “รูปภาพ” เป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ในโลกดิจิทัล ขอแนะนำ แจกฟรี! 7 Image Tools สำหรับ Frontend Developer

en