#1 tech recruiter in thailand

เงื่อนไขการใช้งาน

ISM... #1 Tech Recruiter in Thailand
นี่คือข้อควรรู้ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด

เงื่อนไขการใช้งาน

ในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“เว็บไซต์”) ท่านตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน (“เงื่อนไข”) นี้ เงื่อนไขนี้ รวมถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของไอเอสเอ็มด้วย โปรดอ่านและทบทวนเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด ไอเอสเอ็มสามารถแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยประกาศเงื่อนไขฉบับปรับปรุงลงในเว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านเข้ามาอ่านรายละเอียดในหน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับท่าน

ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ สำหรับหรือเพื่อสนับสนุนการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์เป็นการผิดกฎหมายใด ๆ หรือเจตนาโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จบนเว็บไซต์

ท่านจะไม่โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ดูถูก คุกคาม มุ่งร้าย หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์

ท่านจะรับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งเข้ามายังเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะรับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้มานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการหลอกลวง

ท่านรับรองว่า ท่านจะไม่โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ปิดการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะไปรบกวนหรืออาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบไอทีใด ๆ ของไอเอสเอ็ม หรือทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ ที่ท่านไม่มีอำนาจในการแก้ไขหรือลบ หรือทำให้เว็บไซต์ทำงานหนักเกินกำลังด้วยการส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์หรือส่งข้อความซ้ำ ๆ

ท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์ ชุดคำสั่ง หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการขัดข้อง ล่าช้า หรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ อีกทั้งท่านรับรองว่า ท่านจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของไอเอสเอ็ม หรือเพื่อทำให้เสื่อมเสีย ละเมิด ก่อกวน หรือคุกคามต่อบุคลอื่น ๆ

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่า ไอเอสเอ็มไม่รับประกันว่า นายจ้างจะขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร หรือผู้สมัครที่ส่งข้อมูลมายังเว็บไซต์จะได้รับการสัมภาษณ์งานหรือถูกว่าจ้าง

 
th