#1 tech recruiter in thailand

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ISM... #1 Tech Recruiter in Thailand
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทจะเก็บรวบรวม และบริษัทจะส่งมอบข้อมูลนั้นให้แก่บุคคลใดบ้าง

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตข้อมูลล่าสุด: 1 มิถุนายน 2566

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่บริษัทจะเก็บรวบรวม บริษัทใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด และบริษัทจะส่งมอบข้อมูลนั้นให้บุคคลใดบ้าง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดสิทธของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบุคคลที่ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลใด และครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ใช้กับ บริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (“ไอเอสเอ็ม”) รวมถึงผู้สมัครงาน (“ผู้สมัคร”)

บริษัทตระหนักถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเปิดเผยและโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้กำหนดวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะทางช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ เมื่อ:

 • ให้บริการแก่ท่านหรือลูกค้าของบริษัท
 • ท่านใช้งาน “เว็บไซต์ของบริษัท”
 • ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เมื่อบริษัทอ้างถึง “เว็บไซต์ของบริษัท” หรือ “เว็บไซต์นี้” ในนโยบายนี้ บริษัทหมายความถึงหน้าเว็บไซต์ระบุถึง https://www.ismtech.net/ และ https://www.techstarthailand.com

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกด้วย

บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไร (วัตถุประสงค์ในการประมวลผล)

ผู้สมัครทราบ ตกลง และยินยอมให้ไอเอสเอ็ม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครส่งผ่านช่องทางใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ดังต่อไปนี

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

  • เพื่อกำหนดทักษะและคุณสมบัตที่เหมาะสมรวมทั้งลักษณะของการมีส่วนร่วมของไอเอสเอ็มกับลูกค้า (การจ้างงานแบบงานประจำหรืองานแบบสัญญาจ้าง)
  • เพื่อเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ระบุไว้
  • เพื่อให้ลูกค้าของไอเอสเอ็ม สามารถประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ระบุไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร

  • เพื่อจัดหาพนักงานสำหรับตำแหน่งงานประจำหรืองานแบบสัญญาจ้าง
  • เพื่อสร้างฐานข้อมูลของประวัติส่วนตัวผู้สมัคร เพื่อช่วยให้ไอเอสเอ็มสามารถจัดหาผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผู้สมัครกับไอเอสเอ็ม สำหรับการหางานในอนาคตและการวางแผนทางด้านอาชีพ
  • เพื่อช่วยตรวจสอบความสามารถเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นรายกรณี (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทดสอบทางด้านเทคนิคที่จัดทำโดยลูกค้า ในกรณีดังกล่าว การให้ความยินยอมของผู้สมัครจะถูกดำเนินการโดยลูกค้าในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ใช่โดยไอเอสเอ็ม)
  • เพื่อจัดทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างผู้สมัครและไอเอสเอ็ม หากผู้สมัครได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างของไอเอสเอ็ม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับ:

  • การบันทึกและการเก็บรักษาประวัติในการติดต่อกับลูกค้าและผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลของการสมัครงาน
  • การจัดการและติดตามคำถาม ข้อสงสัย คำขอ และข้อร้องเรียน
  • การใช้บริการของผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงบัญชีเงินเดือน และการขอเอาประกันภัย
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • การตอบกลับคำขอและการติดต่อจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
  • การบัญชีการเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการดำเนินการชำระเงิน
  • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวพันธ์พันกับผู้สมัคร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ: (i) การส่งรายละเอียดของตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะของท่าน; (ii) ส่งจดหมายข่าว พร้อมทั้งบทความที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการวางแผนทางด้านอาชีพเป็นระยะ (iii) ติดต่อท่านเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเรา
  • การปกป้องสิทธิทั้งของไอเอสเอ็มและของลูกค้า

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทข้างต้นแล้ว บริษัทยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท:

  • เพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบข้อมูลในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ไอเอสเอ็ม
  • เพื่อจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อจัดการและตอบกลับคำขอใด ๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทใช้ฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ไอเอสเอ็มใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นอันเนื่องมาจาก:

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ท่านหรือลูกค้าของบริษัท
 • ฐานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายของบริษัท เช่น การเก็บบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี หรือการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือ
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของสัญญา

การประมวลผลจากฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย:

  • ใช้ในการรักษาข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัคร เพื่อให้ไอเอสเอ็มสามารถจัดหาผู้สมัครให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  • ใช้ในการติดต่อผู้สมัคร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
  • ใช้ในการสรรหาบุคลากร สัมภาษณ์งาน และประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ใช้ในการขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สมัคร เช่น ประวัติการทำงาน ค่าตอบแทน ความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน
  • ใช้ในการบันทึกการให้ความยินยอมของผู้สมัครในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • ใช้ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครไปยังลูกค้าของไอเอสเอ็ม เมื่อผู้สมัครได้ให้ความยินยอมไว้โดยเฉพาะเจาะจงต่อไอเอสเอ็มเป็นรายกรณีไป
  • ใช้ในการตรวจสอบภูมิหลังและแหล่งอ้างอิงของผู้สมัคร ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้กับไอเอสเอ็ม เมื่อผู้สมัครให้ความยินยอมไว้โดยเฉพาะเจาะจงต่อไอเอสเอ็มเป็นรายกรณีไป
  • เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการให้บริการและกิจกรรมของไอเอสเอ็ม ตลอดจนกิจกรรมของลูกค้า บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของไอเอสเอ็ม
  • เพื่อติดต่อผู้สมัครด้วยจดหมายข่าว แบบสำรวจ และการสื่อสารรูปแบบอื่น ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และหัวข้ออื่น ๆ ทางด้านไอที ทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อใด ๆ จากบริษัท ท่านสามารถกดที่เมนูยกเลิกการติดตามที่อยู่ในช่องทางการติดต่อ หรือส่งอีเมลไปที่ dpo@ismtech.net

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ไอเอสเอ็มจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่:

  • ท่านจะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลนั้น
  • กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องประมวลผลข้อมูลนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติ
  • การประมวลผลที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ระเบียบของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • การประมวลผลที่มีความจำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

คุกกี้

อาจมีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อกำหนดการตั้งค่าของผู้ใช้งาน และการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหน้าเว็บไซต์บางหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดระดับความสนใจและปรับแต่งเว็บไซต์ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้เหมาะสม ไอเอสเอ็มไม่ใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของตน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง

ไอเอสเอ็มอาจเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่มีความจำเป็น ไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคลากรนั้นเสร็จสมบูรณ์:

 • ลูกค้าของไอเอสเอ็ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้สมัคร
 • ผู้ให้บริการในการตรวจสอบประวัติหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมในกระบวนการสรรหาบุคลากรของไอเอสเอ็ม
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ไอเอสเอ็มจะกำหนดให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยดังกล่าว ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลของผู้สมัคร มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกส่งไปยังและส่งจากไอเอสเอ็ม ได้หลายวิธี (“ช่องทาง”):

 • ข้อมูลที่ผู้สมัครส่งไปยังไอเอสเอ็มผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • ข้อมูลที่ผู้สมัครให้กับทางเจ้าหน้าที่ของไอเอสเอ็มโดยตรง (เช่น ผ่านทางอีเมล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น) ไม่ว่าจะเกิดจากการร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอจากไอเอสเอ็มก็ตาม
 • ข้อมูลที่ไอเอสเอ็มได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์จัดหางาน) หรือผ่านการอ้างอิงจากบุคคลอื่นหรือจากลูกค้า

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร ไอเอสเอ็มอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้สมัครผ่านการสนทนาหรือการสัมภาษณ์

บริษัทมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไอเอสเอ็ม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มาตรการเหล่านี้ยังรวมถึง:

 • การให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว เมื่อต้องจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจัดการอย่างเป็นระบบและการควบคุมทางด้านเทคนิค เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนหลัก ‘ความจำเป็นในการรู้ข้อมูล’
 • มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี รวมถึงไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 • มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือในการเข้า-ออกสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่

แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว แต่การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (รวมถึงทางอีเมล) นั้นไม่อาจป้องกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ บริษัทจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่อาจรับประกันในความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งถึงบริษัทหรือถูกส่งโดยบริษัทได้

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบของบริษัทตามระยะเวลาที่นานที่สุด ดังต่อไปนี้:

 • ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • ระยะเวลาเก็บรักษาใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือการบังคับคดีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบริการนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จะบันทึกไว้ในบันทึกกิจกรรมการประมวลผล ของไอเอสเอ็ม (“RoPA”) ซึ่งมีไว้ให้ตามการร้องขอ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 • ไอเอสเอ็มอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปยังต่างประเทศ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของลูกค้าของไอเอสเอ็ม และที่ใดก็ตามที่อาจจำเป็นสำหรับการให้บริการของไอเอสเอ็ม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ไอเอสเอ็มอาจเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการอื่น และอาจใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่บริการที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นสื่อกลางในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ไอเอสเอ็มไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และจะกำหนดให้บุคคลอื่น ๆ เหล่านั้น ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • หากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครถูกส่งไปต่างประเทศ ไอเอสเอ็มจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องนั้น ๆ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ และเพื่อป้องกันการใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ หากมีการโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สามซึ่งประเทศนั้นมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่มีผลบังคับใช้ ทางไอเอสเอ็มจะปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมอะไรบ้าง

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมีสิทธิที่จะ:

 • ได้รับการยืนยันว่า บริษัทกำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านได้
 • ขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บไว้ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือยังไม่สมบูรณ์
 • ขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บไว้ หรือจำกัดวิธีการที่บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • ขอถอนความยินยอมในการให้บริษัทดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านและที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ dpo@ismtech.net หรือโทรหาเราได้ที่ 02 634 3800

ท่านยังสามารถใช้รายละเอียดสำหรับการติดต่อดังกล่าว ในกรณีที่ท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านกับบริษัท

การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เป็นครั้งคราว

เพื่อให้ท่านได้ทราบว่า บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะระบุวันที่ที่ทำการแก้ไขไว้ด้านบนของหน้าของประกาศ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่แก้ไขนั้น ดังนั้นบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศนี้เป็นระยะ เพื่อที่ท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทปกป้องข้อมูลของท่าน

รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับไอเอสเอ็ม

ท่านสามารถติดต่อกับไอเอสเอ็ม เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02 634 3800 หรือทางอีเมล: dpo@ismtech.net

th