#1 tech recruiter in thailand

ข้อจำกัดความรับผิด

ISM... #1 Tech Recruiter in Thailand
ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราถูกจัดทำขึ้นโดยสุจริต ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมามีความถูกต้อง โดยไม่รับรองหรือรับประกัน เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“เว็บไซต์”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนหรือแบบสำรวจ หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทเผยแพร่ซึ่งบริษัทได้รับจากบุคคลภายนอกนั้น ถูกจัดทำขึ้นโดยสุจริต และไอเอสเอ็มได้ใช้พยายามทั้งหมดตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ได้รับมามีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ไอเอสเอ็มไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และการรับรองและรับประกันดังกล่าวทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ได้รับการยกเว้นด้วย ไอเอสเอ็มจะไม่รับผิดชอบ สำหรับการสูญหายหรือความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ไปใช้งานหรือใช้อ้างอิง รวมทั้งไอเอสเอ็มไม่รับประกันว่า นายจ้างจะขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่ส่งเรซูเม่เข้ามาที่เว็บไซต์ หรือบุคคลใดก็ตามที่ส่งเรซูเม่เข้ามาที่เว็บไซต์จะได้รับการสัมภาษณ์งานหรือถูกว่าจ้าง

th