ISM NEWS

ชีวิต "อึด ทึก ทน" ของคนฟรีแลนซ์

HOMEISM NEWS › ชีวิต "อึด ทึก ทน"...
Wednesday, November 11, 2015

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำงานในกลุ่มคนทำงานด้านไอที โดยได้ส่งแบบสำรวจเพื่อสอบถามคนไอทีที่อยู่ในฐานข้อมูล ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ, พนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์ จำนวน 403 คน พบข้อมูลความแตกต่างด้านเวลาการทำงาน คุณภาพชีวิต และทัศนคติในการทำงาน ระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง และฟรีแลนซ์ ที่น่าสนใจ ทีมงานจึงรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยสรุปออกมาเป็น Infographic ด้านล่างนี้